Shopping

To shop

Asté

Money

Kas

Change (of money)

Kas sanzé

Price

Pri

Expensive

Ser

Cheap

Bomarsé

How much is it?

Komyé li kuté?

It is too expensive.

Li trop ser.

Do you have a cheaper one?

Eski ou ena enn pli bomarsé?

Can you reduce the price?

Eski ou kapav bes pri la? 

What is this?

Kiété sa? 

I will take it.

Mo pu pran li.

I won’t take it.

Mo pa pu pran li.

I will come back later.

Mo pu vini plitar.