Pronouns

Mwa

You (Formal)

Ou

You (Informal)

Twa

He/She

LI

We 

Nu

They  

Zot

Mr 

Misyé

Mrs 

Madam

Miss 

Mademwazel

Young Boy

Garson

Young Girl

Tifi