Days

Monday

Lindi

Tuesday

Mardi

Wednesday

Merkredi

Thursday

Zedi

Friday

Vendredi

Samedi

Samdi

Sunday

Dimans